جستجو مزایده ها


موضوع
تاریخ برگزاری
انتخاب از تقویم
از تاریخ
انتخاب از تقویم
تا تاریخ
انتخاب از تقویم


رديفشرکت/سازمانموضوعتاریخ برگزاریاز تاریختا تاریخاسنادجزئیات
1 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش ذرت علوفه ای 1397/7/11 1397/7/2 1397/7/11
2 موسسه موقوفات و کشاورزی جنوب خراسان فروش پسته و تراکتور و ادوات کشاورزی 1397/7/2 1397/6/21 1397/7/3
3 شرکت کشاورزی و موقوفات چناران مزایده فروش محصول گلابی درگزی و سیب 1397/7/1 1397/6/19 1397/7/1
4 شرکت کشت و صنعت مزرعه نمونه مزایده فروش محصول خربزه جالیزه های چاه 31و 33و 34به مساحت حدود 30هکتار 1397/6/5 1397/5/30 1397/6/5
5 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش ضایعات نوارتیپ 1397/5/28 1397/5/19 1397/5/28
6 شرکت کشت و صنعت مزرعه نمونه مزایده فروش پرس کاه 1397/5/28 1397/5/22 1397/5/28
7 شرکت کشت و صنعت مزرعه نمونه مزایده فروش آلایش کشتارگاه شهریور ماه 97 1397/5/28 1397/5/22 1397/5/28
8 موسسه باغات آستان قدس رضوی مزایده محصول سردرختی 1397/5/21 1397/5/11 1397/5/24
9 شرکت کشت و صنعت مزرعه نمونه مزایده فروش محصول باغات سیب 1397/5/20 1397/5/14 1397/5/20
10 موسسه باغات آستان قدس رضوی مزایده محصول سردرختی 1397/5/7 1397/5/2 1397/5/9
12345678