مدیر عامل / هیأت مدیره


نام و نام خانوادگی سمت
محمد جواد شمس رئیس هیئت مدیره
علیرضا ضیغمی مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره
حجت حیدری عضو
عبدالحسین بیات عضو
عبدالمحمد دلپریش عضو