چشم انداز


بعنوان بنگاهي اقتصادي، تخصصي و كارا جايگاهي مناسب در بين ده شركت نخست توليد و تجارت در صنعت نفت و گاز كشور كسب نمايد و در اين راستا تلاش مي كند پروژه هاي مختلفي را در صنايع بالا دستي و پايين دستي نفت و گاز و پروژه هاي مربوط به فعاليت هاي بازرگاني نفت خام و فرآورده هاي نفتي با به كارگيري و استفاده از فناوري نوين و مشاركت با شركت هاي صاحب تكنولوژي در سطوح بين المللي و ملي با بالاترين كيفيت و حداقل هزينه به انجام برساند و محصولات توليدي خود را در سطوح ملي، منطقه اي و بين المللي عرضه نمايد.