مأموریت


ماموريت اصلي شركت توسعه نفت و گاز رضوي، بعنوان يك شركت نفتي توسعه كسب و كار از طريق فعاليت در حوزه هاي مرتبط با صنايع نفت: بالادستي، پايين دستي و بازرگاني در بازارهاي داخلي و خارجي ميباشد.