معرفی


شركت نفت و گاز تامين رضوي در راستاي مشاركت در تحقق اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در بخش هاي نفت، گاز و پتروشيمي با كنسرسيوم 51% سهام مجموعه هاي بزرگ نفتي و گازي وابسته به شركت سرمايه گذاري سازمان تامين اجتماعي (شستا) و 49% سهام مجموعه هاي بزرگ اقتصادي آستان قدس 4/5/86 طي شماره 30264 در اداره ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي مشهد به ثبت رسيد و بعد از نزديك به 2 سال فعاليت، در مورخه 15/10/88 حسب توافق سهامداران، سهام متعلق به گروه تامين اجتماعي (51%) طبق قيمت گذاري كارشناس رسمي دادگستري و با انجام تشريفات قانوني به موسسه سازمان اقتصادي رضوي واگذار گرديد. در مورخه2/5/89به نام شركت به توسعه نفت و گاز رضوي (سهامي خاص) طي نامه شماره 390446 در اداره ثبت شركتهاي تهران به ثبت رسيد.